Ordensregler

Kirkegården er åben hele døgnet.

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må almindeligvis kun udføres inden for normal arbejdstid, og kun ved personalets tilstedeværelse.

Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

Kirkegårdens hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdspersonalets særskilte tilladelse.

Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

Der må ikke anvendes plastic / fiberdug eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

Bænke (skal almindeligvis være af granit) må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådet v/kirkegårdslederens samtykke.

Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.