Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24. Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 10 år for miljørigtige urner. For urner af svært forgængeligt materiale er fredningstiden 20 år.

§ 25, stk. 1. Et urnegravsted skal være 1,00 x 1,00 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen. En gravplads i anonym fællesgrav skal være 0,5 x 1,00 m.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

Stk. 3. Har afdøde afgivet ønske om nedsættelse i anonym urnefællesgrav, kan urnenedsættelsen ikke overværes og kun gravstedsafdeling kan oplyses.

§ 26. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet v/kirkegårdslederen, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§ 27. Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet efter de derom gældende bestemmelser.