Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20. Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år.
Fredningstiden for en barnegrav ( barnet 0 – 4 år incl. ) dog 15 år.

§ 21, stk. 1. En gravplads for en voksen skal være 1,40 x 2,20 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m. jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådet v/kirkegårdslederens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22, stk. 1. Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23. Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.