Bestyrelsesforhold

§ 1. Kirkegården ejes af Stege kirke og bestyres af Stege menighedsråd.

§ 2, stk. 1. Kirkegårdens drift forestås af menighedsrådet.

§ 2, stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkegårdslederen.

§ 2. stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

§ 2, stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3, Stk. 1. Kirkegårdsprotokollen skal føres i en af Kirkeministeriet godkendt standardprotokol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotokol. Kirkegårdsprotokollen føres på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system. Kirkegårdsprotokollen føres i Brandsoft kirkegårdssystem – godkendt af Stege-Vordingborg Provstiudvalg den 16. juni 1993.

§ 3, stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.