Erhvervelse og fornyelse

§ 6. I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger menighedsrådet ved kirkegårdslederen et gravstedsbrev som udleveres til gravstedsindehaveren samt en kopi som opbevares på kirkegårdskontoret.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udstedes et ajourført gravstedsbrev samt kopi.

§ 7. Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

    • havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken
    • havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet. I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden
    • havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1., til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 2 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådet v/ kirkegårdsleders godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Der kan indgås aftale om erhvervelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold for stiftsøvrighedens godkendelse af aftalen.

§ 8. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9. Den periode, hvor hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10. Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets v/ kirkegårdslederens samtykke.

§ 11. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til kirkegårdskontoret herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender menighedsrådet v/ kirkegårdslederen ved anbefalet brev den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, anbringes hjemfaldsskilt på graven, herefter (min. 3 måneder) hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.