Udvalg

Det stående udvalg

  • På vegne af menighedsrådet varetager Det stående udvalg tilsynet med kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse og drift, kirkeværgens forretningsførelse samt udførelse af mindre arbejder ved kirke og kirkegård.
  • Medlemmer: Anne-Lise Nielsen (formand), Jan Jørgensen, Birte Ravn, Anni Due Hansen og Keld Nielsen.

Præstegårdsudvalg

  • Udvalget har til opgave at foreslå, planlægge og gennemføre vedligeholdelsesarbejder ved Præstegården i Stege.
  • Medlemmer: Keld Nielsen (formand), Anni Due Hansen, Birte Ravn, Ellen Birgit Houman og William Houman.

Kirkegårdsudvalg (hører under Stående udvalg)

  • Udvalget har til opgave at foreslå, planlægge og gennemføre vedligeholdelsesarbejder ved Stege kirkegård.
  • Medlemmer: Keld Nielsen (formand), Barbara Dynt Joos og Anni Due Hansen.

Morten Reenbergs Gård udvalg

  • Medlemmer: Jan Jørgensen (formand), Anne-Lise Nielsen, William Houmann og Frank Petersen.

Aktivitetsudvalg

  • Udvalget har til opgave at foreslå, planlægge og gennemføre aktiviteter, arrangementer og koncerter i tilknytning til såvel almindelige som særlige gudstjenester, samt kirkekulturelle (sociale) arrangementer og lignende, som appellerer til et bredt publikum.
  • Medlemmer: Anne-Lise Nielsen (formand), Anni Due Hansen, Jan Røeboe, Lene Skov Opsahl, Birte Ravn og Gunnvá Bak Mortensen. 

Kommunikationsudvalg:

  • Medlemmer: Kristin Due Holmegaard (formand),  Elizabeth Knox-Seith, Anne-Lise Nielsen og Gunnvá Bak Mortensen. 

 

Fælles regler for udvalgene

§ 1 Udvalgene er nedsat af menighedsrådet.

Såfremt et valgt medlem af menighedsrådet kræver det, skal valget af udvalgsmedlemmer ske efter forholdstalsmetoden.

Udvalget fungerer i menighedsrådets funktionsperiode.

Udvalgets medlemmer udpeger hvert år af sin midte en formand, evt. en næstformand og en sekretær.

Udvalget kan supplere sig med yderligere personer, som kan bidrage til løsning af udvalgets opgaver.

 

§ 2 Udvalgene har de opgaver, som er beskrevet på udvalgssiden.

Udvalgene kan i øvrigt udtale sig om og tage initiativer vedr. alle sager som naturligt kan henføres til opgaveporteføljen, og som ikke varetages af andre udvalg under Menighedsrådet.

 

§ 3 Udvalget udarbejder forslag til budget (med såvel udgifter som indtægter), som med økonomiudvalgets udtalelse forelægges for menighedsrådet.

Udvalget forpligter sig til enhver tid at overholde det bevilgede netto-budget.

 

§ 4 Udvalgets formand leder udvalgets arbejde og indkalder medlemmerne til møder, hvori også kirkens ansatte og menighedsrådets øvrige medlemmer evt. kan anmodes om at give møde.

Mødeindkaldelse og underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet, skal almindeligvis ske med et varsel på ikke mindre end 5 arbejdsdage.

Almindeligvis udarbejdes der et beslutningsreferat, hvori der dog også med stikord kan være anført hvad udvalget i øvrigt drøftede.

 

§ 5 De med udvalgets arbejde forbundne udgifter kan afholdes af kirkekassen.